Veel klanten zoeken een astrologisch advies over hun beroep, het is naast relaties de meest populaire astrologische waar.In een advies over een geschikt beroep speelt de Horoscoopheer, de “Lord of the Geniture” de hoofdrol. Een planeet die essentiële waardigheid heeft en ook nog in de wereld kan handelen, kan heel goed als beroepsaanduider worden genomen. Het maakt niet zo veel uit wat voor methodiek je volgt, de sterkste planeet in de horoscoop is de beste keuze.

In Christian Astrology van William Lilly begint de duiding van het beroep niet zoals we vanuit een moderne achtergrond zouden verwachten met heer 10. Eerst worden namelijk Venus, Mars en Mercurius aan een onderzoek onderworpen. Als een van deze drie planeten zowel essentieel als accidenteel sterk staat, is hij geschikt als beroepsaanduider. Werkt dat niet dan zoek je verder, waarbij het er op neer komt dat je gewoon de sterkste planeet in de horoscoop er uit pikt. Daar kun je dus onmiddellijk naar kijken zonder het hele rijtje af te werken. Ook het idee dat alleen Venus, Mercurius en Mars een beroep zouden kunnen aanduiden is niet helemaal juist; er zijn immers ook Jupiter en Saturnus-beroepen en zelfs beroepen die passen bij de Zon (opticien) of de Maan (zeeman, vroedvrouw).

Voor we verder gaan moet nog worden afgerekend met het idee dat de huizen belangrijke informatie over het beroep zouden geven. Dat is niet juist, huizen kunnen soms enige aanvullende aanwijzingen geven over de beroepsuitoefening, maar het zijn de planeten waarop de analyse moet worden gebaseerd. Ook de tekens geven slechts bijkomende informatie, voornamelijk door de tripliciteit – het element – waar ze toe behoren. De beroepssignificator in een vuurteken, geeft aan dat het er het beste gewerkt kan worden in een omgeving waar competitie of letterlijk vuur en hitte een rol spelen – maar niet meer dan dit.

In de praktijk komen er twee soorten klanten voor beroepsadvies. Het ene soort zit al op de goede lijn en wil daarin bevestigd worden of een prognose zien, omdat het op het moment niet goed gaat. Het andere soort klanten zit op het verkeerde spoor en zoekt een ander soort baan. Soms werkt dit soort klanten op gebieden die worden aangegeven door een planeet die in huis 10 staat of heer 10 is, maar geen kracht heeft. Planeten verbonden met het tiende huis worden al gauw in het beroep gebruikt, maar het is dus niet altijd de beste keuze. Om leuk bevredigend werk te gaan doen, moet dan een overstap gemaakt worden vanheer 10 naar de Lord ofthe Geniture, de sterkste kracht in de horoscoop.

Vurige cocktail

Aan de hand van de volgende horoscoop van een klant kan de bepaling van de beroepsaanduider duidelijk worden gemaakt. Deze klant was kunstenaar, hij maakte zelf kunstwerken, maar een belangrijke activiteit was ook het geven van lessen en trainingen aan beginnende kunstenaars. De reden voor het consult was dat sinds anderhalf jaar de zaak niet meer goed liep en hij zich afvroegwat de oorzaak daarvan was en of er andere mogelijkheden waren om weer wat meer vaart in het geheel te krijgen.

Als onderdeel van een beroepsduiding moet eerst het temperament worden bepaald, omdat dat de basis is waar de hele horoscoop op functioneert. Dat temperament is sanguinisch-cholerisch , een voortvarende mix van lucht en vuur. Dit is dus iemand die dingen met veel daadkracht zal oppakken, competitie en strijd niet uit de weg gaat, maar het sanguinische deel van het karakter zorgt dat dat niet uit de hand loopt. Deze sanguinische trekken geven sociale activiteit, interesse in boeken en kennis en het vermogen afstand te nemen. Vuur is de krijger en lucht de geleerde.

Om dit beeld verder in te vullen moet vervolgens de gedragsaanduider worden bepaald, dit is de planeet die de motivatie aangeeft, een soort leitmotiv in het leven. Geeft het temperament de stijl aan (het hoe), de gedragsaanduider geeft meer de inhoud (het wat) aan, het doel waardoor iemand in beweging wordt gezet. Gedragsaanduider is de planeet die in het eerste huis staat, in hetzelfde teken als de ascendant. Als die er niet is, dan nemen we de planeet die via aspect of dispositie de meeste invloed heeft op de Maan en Mercurius. Soms is er niet een planeet te vinden, in dat geval kan de motivatie bepaald worden door twee planeten.

Hier staan echter de Maan en Mercurius onder dispositie van Mars – Mars is heer van het teken waar de Maan en Mercuius in staan – dus is Mars “significator of manners”. Omdat Mars zowel de dispositor van de Maan als van Mercurius is, is zijn invloed sterker dan van Venus, waarmee Mercurius zo’n nauw sextiel maakt. De Maan heeft echter geen connectie met Venus, niet via aspect noch via receptie, dus zal Mars de overhand hebben.

Hierin zit direct al een waarschuwing voor de klant, want Mars heeft geen waardigheid, hij is peregrien. Dat wil zeggen dat hij al snel van het rechte pad afzwerft en als malefic zal hij dus regelmatig zijn minder prettige kantjes laten zien. Dat wil zeggen hij zal te fel en assertief kunnen uitschieten en daardoor mensen tegen zich in het harnas jagen. De klant kon bevestigen dat hij zich tegenwoordig vaak bewust inhield om niet te scherp uit te vallen. Tegen de achtergrond van het al strijdbare temperament is dit heel begrijpelijk Al zou het fysiek en psychisch gezond zijn om een manier te zoeken om dit vuur te uiten die niet schadelijk is,door te sporten bijvoorbeeld. Ook ka de hoeveelheid hitte worden verminderd door een meer verkoelend dieet te volgen (zuivel, kool, komkommer, fruit, sla).

Volgende stap is de evaluatie van de werking van het verstand. Het verstand is niet hetzelfde als intelligentie of wijsheid, het is meer de praktische dagelijkse handigheid, het vlotte communicatievermogen. Verloopt het communicatie-, denk- en waarnemingsproces zoals het hoort of zijn er problemen waarmee rekening moet worden gehouden? In dit geval staat Mercurius in huis 12 waardoor het negatief be�nvloed wordt door angsten en emotionele gevoeligheid. Dispositor Mars geeft weer scherpte en assertiviteit, die dus uit het spoor kan raken, maar het sextiel met Venus compenseert dit door een harmonische uitdrukkingsvaardigheid.

De Maan zo dichtbij geeft inspiratie en goede ideeën aan Mercurius, want de Maan pakt het licht van de Zon (essentie) op en kan het vervolgens doorgeven. Ieder Maan-aspect, zelfs de oppositie, verbetert dus het verstandelijke functioneren, je krijgt de goede ideeën op het juiste moment. Je zou kunnen zeggen dat dit een soort intu�tie geeft, als we dat begrip even loskoppelen van alle opgeblazen ideeën die men daar in onze tijd aan koppelt. Als een Maan-aspect ontbreekt wordt het verstand een stuk minder creatief.

Een apart geval is Mercurius die combust staat. In principe geeft dit ook ge�nspireerd denken omdat er een direct contact met de Zon is, en dat is de essentie van de dingen. Maar zo’n combust verstand is wel heel stressgevoelig en slaat makkelijk uit koers. Het zal zich dan al snel gaan bezighouden met allerlei overbodige details en zaken die niet van wezenlijk van belang zijn. Als daarbij nog eens Mercurius in val of vernietiging staat, zien we iemand die moeizaam communiceert, die er moeite mee heeft om soepel het gesprek aan te gaan.

Dat is hier niet het geval, Mercurius staat weliswaar in het zelfde teken als de Zon, maar de afstand is te groot om zijn invloed te voelen. Voornaamste minpunten zijn dus de angstige plaatsing in het twaalfde huis en de te grote felheid van Mars. Grootste kracht is het sextiel met Venus die redelijk staat in eigen term in benefic huis 11 en dus functioneert het verstand het beste bij Venus-zaken: in het diplomatieke gesprek, in verband met schoonheid en esthetiek. Door dit aspect kan Mercurius ook het twaalfde huis uit, Venus is een kanaal waardoor deze persoon zich kan uiten.

Zwakke sterkte

Goed, na deze waardevolle voorbereidingen gaan we op zoek naar de beste beroepsaanduider. Er zijn twee planeten met essentiële waardigheid die ook in een krachtig huis staan; Venus in eigen term in huis 11 en Jupiter in eigen decanaat in Weegschaal op de descendant. Jupiter is echter retrograde en bovendien ontvangt Jupiter heer 1 in vernietiging. Dat wil zeggen dat een eventueel Jupiter-beroep de klant zal schaden of teleurstellen. Het is duidelijk: Venus is in term niet sterk, maar wel de beste keuze in deze horoscoop. In een luchtteken kan Venus het beste gebruikt worden in verband met kennis(overdracht), schrijven of het verbale uitdrukken. Een pr-functionaris zou een mogelijkheid zijn, maar dat is maar een voorbeeld

Kunst is natuurlijk ook een belangrijk Venus-gebied en dit werd ook in het rapport genoemd dat de klant kreeg toegestuurd. Deze analyse werd gemaakt voordat ik wist dat de klant kunstenaar was en zich vooral bezig hield met lesgeven hierover. Recht in de roos dus! Maar hij zat dan wel op het goede gebied; het ging de laatste jaren niet meer zo lekker als daarvoor. En ja hoor, Venus is als beroepsaanduider in progressie kort geleden van de Vissen naar de Ram gegaan, van exaltatie naar vernietiging, een belangrijk krachtsverlies.

Dit wil niet zeggen dat het helemaal niet meer zal gaan, maar de kracht is wel voor lange tijd minder geworden en dus zal het minder succes geven. Door de werkplaneet te volgen in secundaire progressie kan je zo het verloop van de carri�re voorspellen. Dit wordt natuurlijk door andere progressies weer gekwalificeerd. Als de Zon over Regulus, Spica of Rigel gaat , geeft dat weer meer succes, maar de basislijn blijft. Het idee van de kunstenaar was om meer de Jupiterlijn te gaan zoeken door trainingen voor bedrijven te gaan geven. Op zichzelf is dit een goed idee maar Venus moet de inhoudelijke hoofdlijn blijven, omdat dat toch het sterke punt is. Jupiter valt af door zijn te zwakke decanaat-waardigheid, retrogradegang en de negatieve receptie met Mars heer 1.

Opvallend is aan deze horoscoop de plaatsing van drie planeten in huis 12 van zelfdestructie, wanhoop en angst. Twee belangrijke aanduiders van de vitaliteit Zon en Maan staan hier wat duidt op een verminderde energievoorziening: regelmatig rust nemen is zeker met dit vurige temperament essentieel. Een combinatie van beperkte energievoorraden en een nogal snelle, voortvarende aanpak kan makkelijk leiden tot uitputting, een burn-out. Heer 3 en 4 staan in huis 12 en de klant kon bevestigen dat er vroeger thuis een gespannen situatie was geweest, onder meer in de relatie met broes en zussen.

Een mooi voorbeeld, waardoor duidelijk wordt hoe het tiende huis tot een verkeerd beroep kan verleiden is de volgende horoscoop. Hier staat een peregriene Mars pal op het MC en deze klant werkte in de metaalindustrie. Een verkeerde keuze dus, maar wel voor de hand liggend met die Mars in die positie. Het ging ook niet, het werk was niet bevredigend. Vlakbij staat de planeet die we hebben moeten: de ijzersterke Jupiter in Boogschutter: docenten, educatie, beleid, juridische zaken. Planeten verbonden met het tiende huis geven iets aan dat je altijd wel kan doen, maar dat niet noodzakelijkerwijs je roeping is. Ze mogen dus nooit bij de bepaling van het beste beroep worden gebruikt, tenzij ze natuurlijk zelf essentieel sterk zijn.

Inhoud cruciaal

Een van de belangrijke punten bij het beroepsadvies is dat je zorgvuldig moet nagaan wat iemand doet. De naam van een functie geeft niet altijd geen helderheid,de planeet die inhoudelijk echt bij een functie past, daarop moet de duiding worden gebaseerd. Als voorbeeld kan de medische sector dienen:

Een psychiater of verpleeghuisarts past bij een sterke Saturnus.

Een chirurg, die daadwerkelijk het mes hanteert, of een OK-assistent past bij Mars.

Een huisarts die vooral gesprekken voert, onderzoekjes doet en recepten uitschrijft, past meer bij Mercurius.

Een vroedvrouw of verpleegkundige past bij de Maan.

Vier van de zeven planeten kunnen op een succesvol en bevredigend beroep in de medische wereld wijzen. Het is dus van belang om echt naar de wezenlijke inhoud van het beroep te kijken, en daar is soms een gesprek voor nodig. Ga er niet van uit dat je weet wat iemand doet als hij zijn beroep in algemene termen heeft benoemd.

Het is ook opvallend dat de planeet Jupiter, die in de moderne astrologie juist met artsen in verband wordt gebracht, niets met de medische sector te maken heeft. Deze toewijzing berust waarschijnlijk op het eigenaardige idee dat artsen weldoeners zijn. Je begint je dan toch echt af te vragen of moderne astrologen over het algemeen zo gezond zijn dat ze nooit met medici te maken hebben.